Website “tranhchapbiendong.net” và độc giả

190 (lượt xem) |

WEBSITE TRANHCHAPBIENDONG.NET VÀ ĐỘC GIẢ

Kể từ khi được tái lập vào tháng 7/2018 cho đến 31/12/2019, đã có 8,243 lượt truy cập tại 1,201 địa chỉ. Các đồng hương tại Hoa Kỳ với 647 địa chỉ chiếm 53.9%. Đồng bào quốc nội với 409 địa chỉ truy cập tại 22 thành phố (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và 17 thành phố khác) chiếm 34.0%. Đồng hương tại 29 quốc gia với 129 địa chỉ chiếm 12.1%.

Số lượng thân hữu trên Facebook (Nguyễn Mạnh Trí): 5,000.

2019

(tính đến ngày 31/12/2019)

Tổng số lượt truy cập: 8,243

Bạn bè trên Facebook: 4,640

HOA KỲ (US):

  • Địa chỉ truy cập: 647.
  • Tỷ lệ: 53.9%.
  • 53 thành phố lớn: 19 (miền Tây), 15 (miền Trung), 19 (miền Đông).

VIỆT NAM (VN):

  • Địa chỉ truy cập: 409.
  • Tỷ lệ: 34.0 %.
  • 22 thành phố: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và 18 thành phố khác.

CÁC NƯỚC KHÁC (29):

  • Địa chỉ truy cập (145): Gia Nã Đại (CA): 22 – Úc Đại Lợi (AU): 18 – Trung Quốc (CN): 16 – Pháp Quốc (FR): 15 – Ái Nhĩ Lan (IR): 9 – Đức Quốc (DE): 7 – Nhật Bản (JP), Nga Sô (RU): 5 – Đài Loan (TW): 4 – Do Thái (IL), Hồng Kông (HK), Na Uy (NO): 3 – Tân Tây Lan (NL), Ai Cập (EG), Ấn Độ (ID), Hàn Quốc (KR), Rumania (RU), Brazil (BR): 2 – Hòa Lan (NL), Colombia (CO), Ghana (GH), Ba Lan (PL), Thụy Sĩ (CH), Tân Gia Ba (SG), Venezuela (VE), Algeria (DZ), Cambodia (KH), Honduras (HN), Cyprus (CY): 1.
  • Tỷ lệ: 12.1 %.
  • Thành phố: Âu Châu (22), Á Châu (20), Trung Đông và Phi Châu (5), Úc Châu (2), Trung và Nam Mỹ (6).

PHÂN TÍCH DỮ KIỆN TRONG NĂM 2019

DỮ KIỆN 2018 2019 2020    
Thân hữu trên Facebook 486 4,640  
Tổng số lượt truy cập 3,012 8,243  
Tỷ lệ  
·         Hoa Kỳ 72% 53.9%  
·         Việt Nam 19% 34.0%  
·         Các quốc gia khác 9% 12.1%  
Địa chỉ truy cập      
·         Hoa Kỳ 231 647  
·         Việt Nam 61 409  
·         Các quốc gia khác 28 145  
Các thành phố lớn  
·         Bắc Mỹ 19 52  
·         Việt Nam 5 22      
·         Bắc Á & Nam Á 8 21      
·         Âu Châu 6 20      
·         Trung Đông & Phi Châu   5      
·         Trung & Nam Mỹ   6      

THAM KHẢO

National flags of the world with names and colors

—–