Website Tranhchapbiendong.net và độc giả

246 (lượt xem) |

Kể từ khi được tái lập vào tháng 7/2018 cho đến 6/30/2019, đã có 4,937 lượt truy cập. Các đồng hương tại Hoa Kỳ với 398 địa chỉ chiếm 64.8%. Đồng bào quốc nội với 149 địa chỉ truy cập tại 17 thành phố (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và 13 thành phố khác) chiếm 22.4%. Đồng hương tại 17 quốc gia Gia Nã Đại, Trung Quốc, Ái Nhĩ Lan, Úc Đại Lợi, Pháp Quốc, Đức Quốc, Đài Loan, Do Thái, Nhật Bản, Hồng Kông, Ấn Độ, Tân Tây Lan, Na Uy, Hòa Lan, Thụy Sỹ, Tân Gia Ba, Hàn Quốc với 67 địa chỉ chiếm 10.8%.

Số lượng thân hữu trên Facebook (Nguyễn Mạnh Trí) tính đến 30/6/2019: 5,000.

2019 (tính đến ngày 30/6/2019)

Tổng số lượt truy cập: 4,937
Bạn bè trên Facebook: 5,000

1. HOA KỲ:

• Địa chỉ truy cập: 398.
• Tỷ lệ: 64.8%.
• 37 thành phố lớn: 15 (miền Tây), 7 (miền Trung), 15 miền (Đông).

2. VIỆT NAM:

• Địa chỉ truy cập: 149.
• Tỷ lệ: 24.3 %.
• 17 thành phố: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn và 13 thành phố khác.

3. CÁC NƯỚC KHÁC:

• Địa chỉ truy cập (67): Gia Nã Đại (14), Trung Quốc (12), Ái Nhĩ Lan (7), Úc Đại Lợi – Pháp Quốc (6), Đức Quốc (4), Đài Loan – Do Thái (3), Nhật Bản – Hồng Kông – Ấn Độ, (2), Tân Tây Lan – Na Uy – Hòa Lan – Thụy Sỹ – Tân Gia Ba – Hàn Quốc (1).
• Tỷ lệ: 10.9 %.
• Thành phố: Á Châu (12), Âu Châu (9), Úc Châu (2), Trung Đông (2).

PHÂN TÍCH DỮ KIỆN TRONG NĂM 2019

DỮ KIỆN 2018 1Q19 2Q19 3Q19 2019
Thân hữu trên Facebook 486 5,000 5,000
Tổng số lượt truy cập 3,012 3,897 4,937
Tỷ lệ    
  • Hoa Kỳ
72% 72% 64.8%
  • Việt Nam
19% 18% 24.3%
  • Các quốc gia khác
9% 10% 10.9%
Địa chỉ truy cập      
  • Hoa Kỳ
231 339 398
  • Việt Nam
61 96 149
  • Các quốc gia khác
28 46 67
Các thành phố lớn  
  • Bắc Mỹ
19 31 37
  • Việt Nam
5 13 17
  • Đông Á & Nam Á
8 11 13
  • Âu Châu
6 7 9

—–